Zarządenie Wójta Gminy Brzyska nr 38/2017 z dnia w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Wróblowej

Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej zaprasza do udziału w pojekcie "NOWE KWALIFIKACJE - SZERSZE PERSPEKTYWY"

Szczegóły w załączniku.

Urząd Gminy Brzyska informuje rolników o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014 – 2020 do 31 maja 2017 roku.                               

W przypadku, kiedy rolnik nie zdąży złożyć wniosku do 31 maja, może jeszcze złożyć po tej dacie, w terminie do 26 czerwca bieżącego roku.                                      
W takim przypadku rolnik otrzyma mniej pieniędzy, należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia w złożeniu wniosku.
Rolnicy, którzy złożą wnioski po 26 czerwca 2017r. muszą liczyć się z odmową przyznania płatności.

Brzyska 23.05.2017r.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM stopień 1,
od 2017-05-23 13:00:00 do 2017-05-23 23:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 19 maja 2017r.

w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Brzyska. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Ogłaszam co następuje:

Podmiotom wyłonionym w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok przyznaję dotację na realizację zadania:
Kontynuacja inicjatyw oraz wspieranie nowych przedsięwzięć z zakresu kultury poprzez upowszechnianie muzyki, tańca, regionalnych potraw oraz kultywowanie tradycji regionalnych.
Dla:
1. „Liwoczanka” Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1 w wysokości: 10 300 zł (dziesięć tysięcy trzysta złotych)
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrówka, Dąbrówka 118, 38-211 Jasło w wysokości: 1 200 zł (tysiąc dwieście złotych)

Informujemy, że w dniu 23.05.2017r. o godzinie 13:00 i 13:15 na terenie gminy Brzyska zostanie przeprowadzona głośna próba systemów alarmowych w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

godzina 13:00 sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”
godzina 13:15 sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu”

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM stopień 1,
od 13:00 / 12.05.2017 r. do 20:00 / 12.05.2017 r.
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h.
Lokalnie grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk jest na południu województwa.