O B W I E S Z C Z E N I E 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

28 czerwca 2021 r. o godz. 1200

W BUDYNKU GOPS w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m.in;

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Brzyska za 2020 r.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Brzyska za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzyska wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2020 r.
 1. Informacja przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2020 r.
 2. Wolne wnioski i dyskusje.
 3. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy  

Stanisław Madejczyk

 

Już jutro kolejne losowanie nagród w Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021loteria Brzyska

O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

9 czerwca 2021 r. o GODZ.1200

W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/160/21 Rady Gminy Brzyska z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu podwieszania sieci telekomunikacyjnej oraz uchwały Nr XXVI/153/21 Rady Gminy Brzyska z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia  Wójta Gminy Brzyska do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Brzyska.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Brzyska do 2030 r. oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brzyska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność prywatną na mienie komunalne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2020 r. oraz przedstawienie sprawozdania z działalności GCKiCZ za 2020 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach za 2020 r.
 9. Wolne wnioski i dyskusje.
 10. Zakończenie obrad.

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                             Stanisław Madejczyk

Uprzejmie informujemy, że 4 czerwca 2021r. (piątek)
Urząd Gminy Brzyska będzie nieczynny.
Jest to dzień wolny za święto 1 maja, które wypadło w sobotę.

Jednocześnie informujemy, że Centrum Usług Wspólnych,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach
również w tym dniu będzie nieczynne.

Za zaistniałą niedogodność przepraszamy

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są
zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99
99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

samospisu

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi pojawiającej się w przestrzeni publicznej Ulotki/”Zawiadomienia” (jak na załączonym skanie), jednoznacznie i stanowczo informujemy, iż:
- nie została ona przygotowana i rozpowszechniona przez Urząd Gminy w Brzyskach;
- nie dotyczy żadnego projektu realizowanego przez naszą Gminę;
- Gmina Brzyska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania powstałe w związku z reklamowanym przez zewnętrzną firmę "projektem"/ to oferta PRYWATNA tej firmy ‼