Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

 

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu
Pomocą finansową mogą być objęte inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych, których jedynym, dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na nowe źródło ciepła, takie jak kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł opalany biomasą, przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

 

Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej
Maksymalny koszt przedsięwzięcia przyjęty do określenia wysokości pomocy finansowej nie może być większy niż 15 000,00 zł.
Pomoc finansowa udzielana jest w wysokości:
a) dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3000 zł,
b) pożyczka do 80% kosztów kwalifikowanych,

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie.

 

Terminy naborów wniosków
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w dwóch terminach, tj:

od 8 maja 2017 roku do 22 maja 2017 roku,

od 4 września 2017 roku do 18 września 2017 roku.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w godzinach od 8:00 do 15:00

w sekretariacie Biura WFOŚiGW w Rzeszowie, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 l

lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych:
Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

Szczegółowe informacje na stronie: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl