Ogłoszenie
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 19 maja 2017r.

w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Brzyska. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Ogłaszam co następuje:

Podmiotom wyłonionym w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok przyznaję dotację na realizację zadania:
Kontynuacja inicjatyw oraz wspieranie nowych przedsięwzięć z zakresu kultury poprzez upowszechnianie muzyki, tańca, regionalnych potraw oraz kultywowanie tradycji regionalnych.
Dla:
1. „Liwoczanka” Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1 w wysokości: 10 300 zł (dziesięć tysięcy trzysta złotych)
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrówka, Dąbrówka 118, 38-211 Jasło w wysokości: 1 200 zł (tysiąc dwieście złotych)