O B W I E S Z C Z E N I E
                      Informuję, że w dniu 8 czerwca 2017r o godz.12oo
                    w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

                             Odbędzie się:

                                                                         

     NADZWYCZAJNA Sesja Rady Gminy Brzyska

 

Program Sesji obejmuje:

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XXI/155/17 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 marca 2017r / Lokalny Program Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2023 w celu dostosowania dokumentu do wymogów Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 18 kwietnia 2017r/
5.Zakończenie obrad.

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              Stanisław Madejczyk