O B W I E S Z C Z E N I E

 

Informuję, że w dniu 21 czerwca 2017r

o godz.1300

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się:

S E S J A RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016r

5.Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach

8.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz sprawozdanie z działalności GCKiCz.

9.Informacja Kierownika Posterunku Policji w Kołaczycach o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Brzyska za 2016 r

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2016 r

11.Informacja Przewodniczących Komisji z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2016 r

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne wnioski i dyskusje

14.Zakończenie obrad.

                  

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     Stanisław Madejczyk