O B W I E S Z C Z E N I E

 

Informuję, że w dniu 25 października  2017r

o godz.1100

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się

 

N A D Z W Y C Z A J N A

S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXI/155/17 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 marca 2017r w związku z korektą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska na lata 2017-2023
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzyska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Św. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Maksymiliana Kolbego
  w Wróblowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wywozu odpadów w postaci szlamów ze zbiorników bezodpływowych o kodzie: 20 03 04 i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków
  o kodzie: 19 08 99 na terenie Gminy Brzyska
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych należących do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” S .A .z siedzibą w Rzeszowie.
 14. Uchylenie własnej uchwały Nr XXV/178/17 z dnia 30 sierpnia 2017r w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części działki o nr ewid.1025/5 położonej na obszarze gminy Brzyska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników
  w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Brzyska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Wolne wnioski i dyskusje
 19. Zakończenie obrad.

                   

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        Stanisław Madejczyk