O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie informuję, że w dniu  30 stycznia 2019r o godz.1200

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
4.Podjęcie uchwały w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska służebnościami przesyłu.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzyska na 2019 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2019 – 2025.
7.Wolne wnioski i dyskusje.
8.Zakończenie obrad.

Stanisław Madejczyk
Przewodniczący Rady Gminy Brzyska