O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

8 MARCA 2019r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

 

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr IV/24/2019
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Brzyska na 2019r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2019r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzyska
  7. Wolne wnioski i dyskusje
  8. Zakończenie obrad.

               

                                                                

Przewodniczący Rady Gminy

                                                              Stanisław Madejczyk