O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

17 kwietnia 2019r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

 

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Informacja Posterunku Policji w Kołaczycach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Brzyska.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli do Rady Społecznej SP ZOZ w Brzyskach.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli do Rady Społecznej SP ZOZ w Brzyskach

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy Brzyska

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Brzyska

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

9.Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnej.

10.Informacja Wójta o realizacji zadań pożytku publicznego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a Gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

12.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.

13.Podjecie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

14.Wolne wnioski i dyskusje

15.Zakończenie obrad.

                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy

                                                              Stanisław Madejczyk