O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

14 czerwca 2019r O GODZ.1000

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  SP ZOZ w Brzyskach za 2018r

4.Zatwierdzenie raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Brzyskach za 2018r

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GCKiCz w Brzyskach za 2018r oraz przedstawienie sprawozdania z działalności GCKiCz za 2018r

6.Przedstawienie raportu o stanie gminy

7.Debata

8.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018r

10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018r

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r

12.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

13.Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018r

14.Ocena zasobów pomocy społecznej.

15.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2018 r.

16.Informacja przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2018r

17.Wolne wnioski i dyskusje

18.Zakończenie obrad.                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                              Stanisław Madejczyk