O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

28 sierpnia 2019r  o godz.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzyska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r

4.Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Brzyska.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Brzyska dla szkół niepublicznych , niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie majątku Publicznego Gimnazjum w Brzyskach.

7.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzyska

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r

9.Informacja z wykonania budżetu gminy Brzyska za I półrocze 2019r

10.Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzyska.

11.Wolne wnioski i dyskusje

12.Zakończenie obrad.                                                                            

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                            Stanisław Madejczyk