O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2019r. o godz. 1200

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się:

NADZWYCZAJNA  SESJA RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska
  6. Wolne wnioski i dyskusje.
  7. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Madejczyk