O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

29 stycznia 2020r o GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Wydanie zaświadczenia o wyborze radnego przez Gminną Komisję Wyborczą

4.Złożenie ślubowania przez radnego

5.Podjęcie uchwały budżetowej na 2020r

6.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2020-2025

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2020r

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020r

10.Wolne wnioski i dyskusje.

11.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                          Stanisław Madejczyk