O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

24 luty 2020r o GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn.”Nowe szanse, lepsza przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie gminy Brzyska.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzyska w 2020r

7.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet radnych.

8.Podjęcie uchwał: w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej, Komisji Rozwoju i Promocji Gminy, Komisji Finansowo-Budżetowej.

9.Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.

10.Wolne wnioski i dyskusje.

11.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                             Stanisław Madejczyk