O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

15 czerwca 2020r o GODZ.1100

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA

 RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020r

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

5.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Stanisław Madejczyk