O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

27 lipca 2020r o GODZ.1300

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie

 SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020r

4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Brzyskach za 2019r

5.Zatwierdzenie raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Brzyskach za 2019r

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2019r oraz przedstawienie sprawozdania z działalności GCKiCZ za 2019r

7.Podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Brzyskach na mienie komunalne w drodze darowizny przeznaczonej pod budowę drogi.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

9.Wolne wnioski i dyskusje

10.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Stanisław Madejczyk