O B W I E S Z C Z E N I E 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2020 r. o godz.1300 w budynku Domu Ludowego w Brzyskach odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska ,,Błażkowa II”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę dróg gminnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1835 R Kołaczyce Brzyska - Brzyska przez wieś strona lewa
  i Nr 1313 R Jasło - Błażkowa - Jodłowa strona prawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku
  od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Brzyska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2021 r.
  Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020
  na terenie Gminy Brzyska.
 12. Wolne wnioski i dyskusje.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Madejczyk