Plan zimowego utrzymania dróg oraz usuwania śliskości w Gminie Brzyska w sezonie zimowym 2020/2021

Zimowe utrzymanie dróg- są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa.

Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne cała sieć dróg gminnym została podzielona na trzy obszary:

Obszar I: Błażkowa :

Obszar II: Brzyska, Ujazd, Kłodawa

Obszar III: Wróblowa, Lipnica Dolna, Dąbrówka 

I kolejność odśnieżania: obejmuje drogi gminne publiczne

II kolejność odśnieżania: obejmuje drogi gminne nie publiczne o nawierzchni bitumicznej

III kolejność odśnieżania : obejmuje drogi gminne nie publiczne o nawierzchni żwirowej 

Środki finansowe Urzędu Gminy w Brzyskach nie pozwalają na zmiany (podwyższenie) zakresu prac przy utrzymaniu dróg gminnych.

A: Odśnieżanie Dróg

Odśnieżanie – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu. Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu używane będą :

-sprzęt tj. ciągniki, koparko-ładowarki

 - zasady odśnieżania

Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz. 
W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, lub silnych wiatrów na drogach mogą tworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin – po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

Podstawowym rodzajem w czynnej akcji odśnieżania będzie akcja patrolowa pracownika Urzędu Gminy Brzyska , oraz informacje telefoniczne o nieprzejezdności dróg spowodowanej opadami śniegu.

Wybór systemu odśnieżania uzależniony będzie od:

-warunków atmosferycznych ( ilości i intensywności opadów , siły wiatru, temperatury)

-aktualnego stanu utrzymania dróg

Czynna akcja odśnieżania nie będzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas obfitych opadów śniegu oraz zawiei i zamieci śnieżnych.

Likwidacja śliskości – posypywanie piaskiem nawierzchni odśnieżonej na zakrętach , podjazdach, zjazdach, skrzyżowaniach.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godzin po ich ustaniu.

Ponadto przypominamy, że na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 ze zmianami) - oczyszczenie ze śniegu i lodu chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości, wzdłuż których są te chodniki położone (art.5 ust.1 pkt.4.)

Zasady kierowania Zimowym Utrzymaniem Dróg.

Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się na godz. 4:00 do 19:00, w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach. Decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg będą podejmowane przez Wójta Gminy Brzyska.

Decyzje dotyczące wysyłania sprzętu do akcji zimowego utrzymania dróg podejmowane będą na podstawie:

-panujących warunków pogodowych

-rozpoznaniu terenowym sytuacji na drogach

-interwencji instytucji państwowych tj. straż, policja, pogotowie ratunkowe

-telefonicznych interwencji mieszkańców Gminy Brzyska 

W dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Brzyskach poniedziałek 800 – 1600 , wtorek – piątek 700 – 1500 zimowe utrzymanie dróg koordynowane będzie z siedziby Urzędu Gminy w Brzyskach tel. 13 44 601 05

Po godz. 1500 w dni robocze i w dniach wolnych do pracy Urzędu, zimowe utrzymanie dróg będzie koordynowane telefonicznie za pośrednictwem pracownika Urzędu Gminy.

Wykaz dróg zimowego utrzymania w sezonie 2019/2020

Kolejność I

Błażkowa:

Biedoszyce

Sorys

Chorzówka

Na Klecie

Granice I

Granice II

Granice III

Brzyska:

Zakościele – Góry

Krzemyk,

Nadole

Jedlinki

Młyny

Ujazd:

Strebikowa

Machowa

Kłodawa

Kłodawa przez wieś

Wróblowa:

Do Szkoły

Guminy – droga przez wieś

Dąbrówka:

Droga na Opacie

Droga koło Koniecznego

Droga Zagórze

Dębina

Lipnica Dolna

Droga przez wieś

 

Kolejność II

obejmuje drogi gminne nie publiczne o nawierzchni bitumicznej

Kolejność III

obejmuje drogi gminne nie publiczne o nawierzchni żwirowej