O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

20 stycznia 2021 r. o GODZ.1200

W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
 4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2021 - 2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości stanowiących pasy drogowe i wybudowanych na nich dodatkowych jezdni, które staną się drogami publicznymi gminnymi wybudowanych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Plizna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno - Jasło”.
 7. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 10. Wolne wnioski i dyskusje.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy  

 Stanisław Madejczyk