O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 5 maja 2021 r. o GODZ.1400

W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO w BRZYSKACHodbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu podwieszania sieci telekomunikacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność prywatną na mienie komunalne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie petycji w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid - 19 za eksperyment medyczny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie petycji o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid - 19 na terenie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie petycji o publikacji informacji dotyczących Covid - 19 na terenie gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 11. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Brzyska - rok oceny 2020.
 12. Wolne wnioski i dyskusje.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                          Stanisław Madejczyk