O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

9 czerwca 2021 r. o GODZ.1200

W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/160/21 Rady Gminy Brzyska z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu podwieszania sieci telekomunikacyjnej oraz uchwały Nr XXVI/153/21 Rady Gminy Brzyska z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia  Wójta Gminy Brzyska do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Brzyska.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Brzyska do 2030 r. oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brzyska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność prywatną na mienie komunalne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2020 r. oraz przedstawienie sprawozdania z działalności GCKiCZ za 2020 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach za 2020 r.
 9. Wolne wnioski i dyskusje.
 10. Zakończenie obrad.

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                             Stanisław Madejczyk