O B W I E S Z C Z E N I E 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

28 czerwca 2021 r. o godz. 1200

W BUDYNKU GOPS w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m.in;

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Brzyska za 2020 r.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Brzyska za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzyska wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2020 r.
 1. Informacja przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2020 r.
 2. Wolne wnioski i dyskusje.
 3. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy  

Stanisław Madejczyk