Centrum Prewencji terrorystycznej ABW, przygotowało Kampanię społeczna 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę (4U!) – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak!.

Procedura prezentuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Kampania 4U! jest dostępna na stronie internetowej www.4u.tpcoe.gov.pl .

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

16 grudnia 2019r o GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brzyska

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzyska.

7.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę dróg gminnych.

8.Wolne wnioski i dyskusje

9.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                             Stanisław Madejczyk

Urząd Gminy Brzyska informuje, że otrzymał zgłoszenie o znalezionym psie na terenie Gminy Brzostek w miejsowości Skurowa (okolice mostu). Więcej informacji o znalezionym psie w Urzedzie Miasta Brzostek w referacie Ochrony Środowiska.received_616542689176438.jpeg

Załączniki:
Pobierz plik (Zarzadzenie.pdf)Zarzadzenie.pdf[ ]

"Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim"

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (SUG Brzyska19111813290.pdf)SUG Brzyska19111813290.pdf[ ]