O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

20 listopada 2019r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brzyska

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Brzyska.

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy na 2020 rok Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NONSTER kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska na działki prywatne z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

11.Wolne wnioski i dyskusje

12.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Stanisław Madejczyk

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie RDOŚ.pdf)Obwieszczenie RDOŚ.pdf[ ]

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2019r. o godz. 1200

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się:

NADZWYCZAJNA  SESJA RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska
  6. Wolne wnioski i dyskusje.
  7. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Madejczyk      

W gminie Brzyska na 5213 uprawnionych do głosowania udział w wyborach wzięło udział 3036 mieszkańców (58,24%)

Poszczególne komitety uzyskały następującą ilość głosów:

 

Nazwa komitetu

Ilość głosów

%

Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość

2538

85,97

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska Po .N Ipl Zieloni

159

5,32

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność I Niepodległość

118

3,95

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

65

2,18

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

107

3,58

 

 

Największą ilość głosów uzyskali następujący kandydaci:

Kandydat

Szkoła Podstawowa-świetlica, Błażkowa

Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, Błażkowa

Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, Brzyska

Szkoła Podstawowa-świetlica, Brzyska

Dom Ludowy, Ujazd

Dom Ludowy, Wróblowa

Dom Ludowy, Dąbrówka

Suma

KUROWSKA Maria

246

235

332

311

103

177

357

1761

KUCHCIŃSKI Marek

33

23

93

64

27

46

57

343

PAWLUŚ Adam

37

12

49

38

33

24

31

224

Frekwencja

61.5%

52.2%

60.3%

52.7%

57.2%

61.4%

63.1%

Wyniki wyborów do Senatu

Nazwisko i imiona

Liczba głosów

Procent głosów

ZAJĄC Alicja Maria

2 457

83,03%

BALON Daria Urszula

288

9,73%

SKOTNICZNY Ryszard Wiesław

214

7,23%