O B W I E S Z C Z E N I E

 

Informuję, że w dniu 25 października  2017r

o godz.1100

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się

 

N A D Z W Y C Z A J N A

S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXI/155/17 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 marca 2017r w związku z korektą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska na lata 2017-2023
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzyska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Św. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Maksymiliana Kolbego
  w Wróblowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wywozu odpadów w postaci szlamów ze zbiorników bezodpływowych o kodzie: 20 03 04 i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków
  o kodzie: 19 08 99 na terenie Gminy Brzyska
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska oraz odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych należących do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” S .A .z siedzibą w Rzeszowie.
 14. Uchylenie własnej uchwały Nr XXV/178/17 z dnia 30 sierpnia 2017r w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części działki o nr ewid.1025/5 położonej na obszarze gminy Brzyska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników
  w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Brzyska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Wolne wnioski i dyskusje
 19. Zakończenie obrad.

                   

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        Stanisław Madejczyk       

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNA MGŁA stopień 1
od 2017-10-20 20:00:00 do 2017-10-21 10:00:00
Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze województwa mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

Wójt Gminy Brzyska zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Brzyska i jej jednostek organizacyjnych"

W dniach 28-29 października 2017 roku Automobilklub Biecki wraz z Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego w Jaśle organizuje 3 Rajd Grocki, który będzie odbywał się również na terenie Gminy Brzyska w związku z tym przekazujemy informację o zamknięciu dróg na czas przeprowadzenia rajdu.
Szczegółowe informację w załączniku oraz na stronach internetowych :

http://jkmird.pl/

http://rajdgrodzki.pl/

 

 

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 2
od 2017-10-05 07:30:00 do 2017-10-06 07:30:00
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 50 km/h,
w porywach do 100 km/h, z kierunków zachodnich.

Urząd Gminy Brzyska informuje że, zostały uruchomione nowe dodatkowe numery telefonów które umozliwiają bezpośredni kontakt z poszczególnymi referatami.

Wiecej informacji w zakładzce KONTAKT.

Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych pod wynajem.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie.pdf)Zarządzenie.pdf[ ]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Liwocz", informuje o naborze skierowanym do uczniów Szkoły w Błażkowej z klas od 0 do VII do projektu pt. "Moja przygoda z teatrem"

Szczegóły w załączniku.

Wójt Gminy Brzyska zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Brzyska” termin składania wniosków na w/wym zadanie mija w dniu 06.10.2017r. o godz. 11:00

Szczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie ofertowe.pdf)zapytanie ofertowe.pdf[ ]