Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w zakładce historia dostępna jest Kronika Szkoły w formacie pdf. Zapraszamy do lektury kronika dostępna jest TUTAJ

W związku licznymi pytaniami odnośnie PIT-11 za okres rozliczeniowy 2013r. informujemy, że zarówno stażyści jak i wszyscy Uczestnicy projektu, którzy brali udział w szkoleniach zawodowych i wypłacane mieli dodatki szkoleniowe nie będą mieć wydawanych Pit-ów:
"Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zwolnione są od podatku dochodowego. Zatem od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów PO KL nie będzie pobierana zaliczka na podatek dochodowy".

Szanowny  Rolniku  !!!

Podlegasz ubezpieczeniu w KRUS, a czy wiesz że ?

Gdy ulegniesz wypadkowi przy pracy rolniczej, zgłoś to zdarzenie do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.


 „Nie daj się wkręcić” – niech to hasło przypomina, że przede wszystkim od Państwa wyobraźni, zaangażowania i decyzji zależy bezpieczeństwo wszystkich osób w gospodarstwie rolnym.

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 19 marca 2014r o godz.1300

w budynku byłego Przedszkola  w Brzyskach odbędzie się:

 

S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

9 marca w Domu Ludowym w Brzyskach, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Zorganizowane przez Wójta Gminy Brzyska, Radnych Gminy Brzyska oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa. W spotkaniu wzięły udział panie z Kół Gospodyń zrzeszone w Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Brzyska „ Liwoczanka ”, a także Panie wytypowane przez Grona Pedagogiczne ze szkół z terenu Gminy Brzyska, które wyróżniają się aktywnym działaniem wśród młodzieży na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i kultywowania lokalnych tradycji.

Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało ustanowione w 2011 roku. Pierwszy marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla Żołnierzy Wyklętych, tego dnia w 1951 r. wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W tym dniu przypominana jest niezłomna postawa żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Żołnierzy, którzy z odwagą i gorliwością stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944-1963. Wielu z nich za walkę o wolną Ojczyznę zapłaciło największą cenę – życie.

Wójt Gminy Brzyska informuje, że w dniu 27.02.2014r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przydzieliło dotację w wysokości 90 000 zł na remont drogi gminnej „Rędziny” w miejscowości Błażkowa.

Stanowisko Pani Elżbiety Łukacijewskiej Posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie obniżenia dopuszczalnej normy substancji smolistych w wędzonych wędlinach.

 Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak przedkłada projekt Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Brzyska do konsultacji społecznych. Projekt zawiera wytyczne i szacunkowe koszty planowanych  inwestycji dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych  na terenie Gminy Brzyska ze względu na projektowane warianty (kanalizacja sieciowa lub przydomowe oczyszczalnie). Ponadto uwzględnia szczególnie ważne dla mieszkańców naszej Gminy szacunkowe koszty oczyszczania m3  w oparciu o proponowaną technologię.