O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

17 kwietnia 2019r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

 

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Informacja Posterunku Policji w Kołaczycach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Brzyska.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli do Rady Społecznej SP ZOZ w Brzyskach.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli do Rady Społecznej SP ZOZ w Brzyskach

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy Brzyska

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Brzyska

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

9.Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnej.

10.Informacja Wójta o realizacji zadań pożytku publicznego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a Gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

12.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.

13.Podjecie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

14.Wolne wnioski i dyskusje

15.Zakończenie obrad.

                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy

                                                              Stanisław Madejczyk

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty nieodpłatną pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których prawnicy  świadczą pomoc prawną.

Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, którą świadczą adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

 Tymi punktami są:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka
  Edukacji Nauczycieli, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło  (Zespół Szkół Nr 4)
      Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
      (z  wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy),  w godzinach od 9:45 do 14:00
      W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w budynku Przychodni nr 1
  Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4,
      38-200 Jasło
      Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
      (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00
      W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.
 3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie – mieści się w budynku Gminnego

     Ośrodka   Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród

     Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku

     (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:15 do 11:30.

     W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kołaczycach – mieści się w budynku Szkoły
       Podstawowej  przy   ul. Szkolnej 7, 38-213  Kołaczyce
       Punkt świadczy nieodpłatna pomoc prawną  w dni robocze od poniedziałku do piątku
       (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 12:15 
       W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie – mieści się w budynku
       Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn
       Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
       (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00   
       W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .