O B W I E S Z C Z E N I E

 

Informuję, że w dniu 21 czerwca 2017r

o godz.1300

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się:

S E S J A RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016r

5.Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach

8.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz sprawozdanie z działalności GCKiCz.

9.Informacja Kierownika Posterunku Policji w Kołaczycach o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Brzyska za 2016 r

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2016 r

11.Informacja Przewodniczących Komisji z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2016 r

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne wnioski i dyskusje

14.Zakończenie obrad.

                  

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     Stanisław Madejczyk      

                          O B W I E S Z C Z E N I E
                      Informuję, że w dniu 8 czerwca 2017r o godz.12oo
                    w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

                             Odbędzie się:

                                                                         

     NADZWYCZAJNA Sesja Rady Gminy Brzyska

 

Program Sesji obejmuje:

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XXI/155/17 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 marca 2017r / Lokalny Program Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2023 w celu dostosowania dokumentu do wymogów Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 18 kwietnia 2017r/
5.Zakończenie obrad.

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              Stanisław Madejczyk

Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul.Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

(budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie)

Mapka i niezbędne numery telefonów znajdują się na stronie:

http://wuprzeszow.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe

Zarządenie Wójta Gminy Brzyska nr 38/2017 z dnia w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Wróblowej

Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej zaprasza do udziału w pojekcie "NOWE KWALIFIKACJE - SZERSZE PERSPEKTYWY"

Szczegóły w załączniku.

Urząd Gminy Brzyska informuje rolników o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014 – 2020 do 31 maja 2017 roku.                               

W przypadku, kiedy rolnik nie zdąży złożyć wniosku do 31 maja, może jeszcze złożyć po tej dacie, w terminie do 26 czerwca bieżącego roku.                                      
W takim przypadku rolnik otrzyma mniej pieniędzy, należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia w złożeniu wniosku.
Rolnicy, którzy złożą wnioski po 26 czerwca 2017r. muszą liczyć się z odmową przyznania płatności.

Brzyska 23.05.2017r.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM stopień 1,
od 2017-05-23 13:00:00 do 2017-05-23 23:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.