O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

15 LUTEGO 2019r O GODZ.1400

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości przez Gminę Brzyska należącej do prywatnego właściciela położonej w Ujeździe, Gmina Brzyska
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzyska oraz warunków i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  6. Wolne wnioski i dyskusje
  7. Zakończenie obrad.

               

                                                                

Przewodniczący Rady Gminy

                                                        Stanisław Madejczyk

 

         Sołtys zawiadamia mieszkańców wsi Ujazd,                                                               
że od dnia 11.02.2019r do 14.02.2019r w Domu Ludowym w Ujeździe   od godz. 1500 do godz. 1700 wydawane będą worki na śmieci i numery gospodarstwa do naklejania na worki, bez których śmieci nie będą zabierane z posesji. Przy okazji doręczane będą nakazy płatnicze podatku rolnego i od nieruchomości oraz Spółka Wodna. Proszę o zgłaszanie się w miarę możliwości według  podanego harmonogramu:                                                                                                       

1.poniedziałek..  11.02.2019r……Machowa

2.wtorek ………..  12.02.2019r……Strebikowa i Ujazd Góry

3.środa …………..  13.02.2019r…….Ujazd od strony Wróblowej

4.czwartek ……… 14.02.2019r…….Ujazd od strony Brzysk

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2019r.

Załączniki:
Pobierz plik (Konkurs.pdf)Konkurs.pdf[ ]

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Wiatr: stopień 1
Od: 2019-02-01 15:00
Do: 2019-02-02 17:00
Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach miejscami do 90 km/h z południa

            Jak co roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca się do Stowarzyszeń, Jednostek Organizacyjnych oraz innych Podmiotów i Osób, które zamierzają realizować zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 o przedstawienie tych zamierzeń w formie wniosku, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w samym Urzędzie w terminie do 28 lutego 2019 r.

            Proszę o przedstawienie wniosków, które w najistotniejszy sposób przyczynią się do przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a w szczególności wniosków na działania profilaktyczne odciągające młodzież i dzieci od uzależnień, a pozwalające żyć zdrowo, w sposób wolny od nałogów.

Przewodniczący Gminnej Komisji    
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Stanisław Bułat                  

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.pdf)wniosek.pdf[ ]

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie informuję, że w dniu  30 stycznia 2019r o godz.1200

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
4.Podjęcie uchwały w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska służebnościami przesyłu.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzyska na 2019 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2019 – 2025.
7.Wolne wnioski i dyskusje.
8.Zakończenie obrad.

Stanisław Madejczyk
Przewodniczący Rady Gminy Brzyska