Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska (Nagórze Lewe) w dniu 23.08.2017r. znaleziono psa (szczeniaka). Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134460105 wew. 45

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska (przysiółek Biadoszyce) w dniu 14.08.2017r. znaleziono psa. Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134460105 wew. 45

INFORMACJA

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, że od sierpnia 2017 r. rozpoczyna się ponowne kwalifikowanie osób do przyznania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) , Podprogram 2017 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) .

Pomoc w ramach PO PŻ będzie kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (dot. programu 2017).

      Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały i intensywny.
Tutejszy GOPS Brzyska kwalifikować będzie osoby do pomocy żywnościowej, wydając w tym celu odpowiednie skierowania na  druku stanowiącym załącznik nr 5 do wytycznych IZ.

       W związku z powyższym wszystkie osoby, które spełniają wymogi formalne i prawne warunkujące przyznanie pomocy w ramach Programu proszone są o kontakt z tut. GOPS od pon. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00.

      Wszelkie informacje na temat PO PŻ oraz dokumenty z nim związane, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Pomoc Społeczna/Programy/ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 POPŻ/Wytyczne/Podprogram 2017-Aktualne materiały/Wytyczne 2017.

Pomoc żywnościowa - informacje.

Urząd Gminy Brzyska informuje, że przy drodze powiatowej relacji Brzyska-Błażkowa (Zabrzyszcze) w dniu 18.08.2017r. znaleziono kota. Właściciela kota, bądź osoby które rozpoznały kota na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją kota proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134460105 wew. 45

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Informuję, że w dniu 30 sierpnia  2017r

o godz.1200

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach odbędzie się:

  S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

 

 PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzyska.

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzyska.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r

7.Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Brzyska

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i dyskusje

11.Zakończenie obrad.

                   

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        Stanisław Madejczyk       

  List Marszałka Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
Pobierz plik (2017.08.08_List Marszałka Województwa Podkarpackiego.pdf)Treść listu.[ ]

Sołtys wsi Ujazd, zaprasza mieszkańców sołectwa Ujazd na zebranie wiejskie, które odbędzie się z udziałem władz Gminy w dniu 25.08.2017r. tj. piątek od godz 19:00 w Domu Ludowym w Ujeździe. Tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2018r., oraz sprawy gospodarcze wsi.

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska (przysiółek Biadoszyce) w dniu 14.08.2017r. znaleziono psa. Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134460105 wew. 45