GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 1,
od 06:00 / 28.02.2017 r. do 21:00 / 28.02.2017 r.
Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h,
w porywach do 90 km/h, z południa.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 1,
od 03:00 / 24.02.2017 r. do 18:00 / 24.02.2017 r.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 11 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Brzyska informuje, iż miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych nie uległa zmianie i zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/186/13 Rady Gminy Brzyska z dnia 20 marca 2013 roku wynosi:

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

  1. 7,00 zł. od 1 – osobowego gospodarstwa domowego znajdującego się w danej nieruchomości.
  2. 14,00 zł. od 2 - osobowego gospodarstwa domowego znajdującego się w danej nieruchomości .
  3. 19,50 zł. od 3 – osobowego i więcej gospodarstwa domowego znajdującego się w danej nieruchomości .

O B W I E S Z C Z E N I E


Informuję, że w dniu 28 luty 2017r

o godz.1200

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się

NADZWYCZAJNA

S E S J A RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska w miejscowości Wróblowa i Dąbrówka „Wróblowa”

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

6.Podjecie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

7.Interpelacje i zapytania radnych

8.Wolne wnioski i dyskusje

9.Zakończenie obrad.

                  

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     Stanisław Madejczyk      

INFORMACJA

Wójt Gminy Brzyska przypomina że, do końca lutego tj. do 28.02.2017r. należy zgłaszać posiadanie popiołu pochodzącego z pieców domowych. Popiół należy zgromadzić w workach lub pojemnikach. W przypadku większej ilości będzie możliwość podstawienia kontenera. Podając informację należy określić ilość posiadanego popiołu oraz podać adres i numer telefonu właściciela posesji. Informacje można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brzyska pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu, telefonicznie: 13/44601005 lub na adres                              e-mailowy; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:
Pobierz plik (SUG Brzyska17021413370.pdf)SUG Brzyska17021413370.pdf[ ]

Wójt Gminy Brzyska informuje o kolejnym naborze wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o pomoc finansową przy odbiorze i utylizacji odpadów zawierających azbest w 2017 roku.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (odbiór azbestu.pdf)odbiór azbestu.pdf[ ]

ZARZĄDZENIE NR 13/2017
WÓJTA GMINY BRZYSKA
z dnia 07-02-2017r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2017r.
    Na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),
§ 7 i 8 ust. 2 uchwały Nr XLV/261/10 Rady Gminy Brzyska z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzyska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2010 r. Nr 129 poz. 2623)
Wójt Gminy Brzyska zarządza, co następuje:

§ 1


Ogłaszam otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2017r. poprzez:
1)    poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Brzyska;
2)    zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Brzyska do działalności sportowej;
3)    popularyzację uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności sportowej;
4)    pobudzanie kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie Gminy Brzyska;
5)    poprawę warunków uprawiania sportu i dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych;
6)    kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Brzyska poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.

§ 2


Zakres zadania realizowanego w ramach projektu:
Organizacja i udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu oraz realizacja programów szkolenia sportowego w określonej dyscyplinie sportu.

§ 3


Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinny spełniać projekty i oferty:
1)    W konkursie mogą brać udział kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Brzyska prowadzą działalność sportową;
2)    Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach których realizowany będzie projekt: 40 000 zł;
3)    Z przyznanej dotacji mogą być finansowane wydatki związane z pokryciem kosztów organizowania
i udziału w zawodach sportowych w określonej dyscyplinie sportu oraz kosztów realizacji programów szkolenia sportowego a w szczególności:
a)    opłat związkowych i rejestracyjnych, licencji, zezwoleń, delegacji sędziowskich,
b)    transportu na zawody, wynajmu obiektów sportowych do treningów,
c)    zabezpieczenia medycznego, ubezpieczenia zawodników,
d)    napojów i wyżywienia dla zawodników biorących udział w zawodach
e)    przygotowania obiektów sportowych do zawodów
f)    wynagrodzenie trenerów i instruktorów,
g)    zakup sprzętu sportowego, zakup strojów sportowych,
h)    badań okresowych zawodników.
4)    Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1)    transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
2)    zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby z nim zrzeszone;
3)    zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

§ 4


Termin realizacji projektu:
1)    Rozpoczęcie realizacji projektu od dnia podpisania umowy dotacyjnej;
2)    Zakończenie realizacji projektu do dnia 15 grudnia 2017r.
§ 5
Rozliczenie otrzymanej dotacji musi nastąpić do dnia 30 grudnia 2017r. poprzez złożenie sprawozdania końcowego według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzania.

§ 6


Termin składania kompletnych wniosków, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/261/10 Rady Gminy Brzyska z dnia 3 listopada 2010r. na zadanie określone w § 2 ustala się do dnia
21 lutego 2017 r. (przy wnioskach wysłanych pocztą decyduje data wpływu).
Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzyskach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brzyskach, 38-212 Brzyska 1 z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs projektów – tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzyska w 2017r.”

§ 7


Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy Brzyska.
Przy wyborze wniosków Wójt Gminy Brzyska uwzględnia w szczególności:
1)    znaczenie zadania dla interesu Gminy Brzyska,
2)    wysokość środków budżetowych, które są przeznaczone na realizację zadania,
3)    możliwość realizacji zadania przez przedmiot dotowany, wykonanie zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w poprzednim okresie w szczególności jakość i terminowość rozliczenia otrzymanej dotacji,
4)    kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania.


§ 8


Wójt Gminy Brzyska może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym czasie dodatkowych informacji lub dokumentów.

§ 9


Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://www.bip.brzyska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Brzyskach.


§ 10

Na realizację zadania zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenie.

§ 11


Dopuszcza się unieważnienie konkursu przez Wójta Gminy Brzyska lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 12


1)    Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Brzyska.
2)    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Pobierz plik (zw_13_2017.pdf)zw_13_2017.pdf[ ]

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału
w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne


Od 2003 roku  Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z  Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronat medialny: TVP1, Telewizja Interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy magazyn rolniczy Agro profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.
W czternastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe
– w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 75KM.
Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS  oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć
w najbliższej PT lub OR KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 roku.     
Właściciele gospodarstw mają okazję zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podstawą oceny gospodarstwa jest sprawdzenie czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w zgłoszonym gospodarstwie, a także czy eliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.  

Komisje regionalne i wojewódzkie odnotowują zagrożenia w „Arkuszu oceny gospodarstwa”.
Podczas oceny brane są pod uwagę;
1.    ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
2.    stan budynków inwentarskich i gospodarczych w tym; schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
3.    wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
4.    stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
5.    warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
6.    stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
7.    rozwiązania  organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
8.    estetyka gospodarstwa.   
W skład komisji wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga producentom rolnym prowadzącym w 2016r. gospodarstwo, w którym jest utrzymywany drób, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.