LGD Liwocz informuje o spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących grantów.

Szczegóły w załączniku.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 1,
od 05:00 / 25.04.2017 r. do 19:00 / 25.04.2017 r.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h,
z porywami do 75 km/h, w rejonach podgórskich do 90 km/h, z południa i południowego zachodu.
Na szczytach gór wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 120 km/h, południowo-zachodni.

Wójt Gminy Brzyska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
PRZYMROZKI stopień 1,
od 20:00 / 20.04.2017 r. do 08:00 / 21.04.2017 r.
Prognozuje się temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C,
a w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C, przy gruncie lokalnie do -7°C.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2017r

o godz.1200

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach
odbędzie się:

S E S J A RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych

w Publicznej Szkole Podstawowej im .Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Błażkowej.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w Przedszkolu

w Brzyskach

6.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej w Przedszkolu

w Wróblowej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Błażkowej

8.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Brzyskach

9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Wróblowej.

10.Sprawozdanie z realizacji w 2016r programu współpracy gminy Brzyska

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn: „Integracja społeczna w gminie Brzyska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

12.Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Brzyska – rok oceny 2016

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i dyskusje

15.Zakończenie obrad.

                  

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     Stanisław Madejczyk      

Do adopcji maleńka suczka, ma około roku. Waży do 5kg, aktualnie karmi szczeniaczki (także do oddania). Po zakończonym karmieniu będzie wysterylizowana. Suczka bardzo grzeczna, łagodna, lubi dzieci. 
Chętnych zapraszamy do gabinetu w Jodłowej! Tel 511 071 714

Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców Gminy Brzyska na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

1.    Alicja Zając - Senator RP
2.    Elżbieta Łukacijewska - Poseł do PE
3.    Joanna Frydrych - Poseł na Sejm RP
4.    Anna Schmidt - Rodziewicz - Poseł na Sejm RP
5.    Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP
6.    Mieczysław Kasprzak - Poseł na Sejm RP
7.    Stanisław Piotrowicz - Poseł na Sejm RP
8.    Andrzej Matusiewicz - Poseł na Sejm RP
9.    Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP
10.    Joanna Bril - Rada Sejmiku Województwa Podkarpackiego
11.    Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
12.    Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
13.    Jerzy Cypryś - Przewodniczący  Sejmiku Województwa Podkarpackiego
14.    Bogdan Romaniuk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarp.
15.    Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
16.    Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
17.    Iwan Łoziński - Przewodniczący Rady Miasta Rudki
18.    Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki
19.    Witold Lechowski - Wicewojewoda Podkarpacki  
20.    Adam Pawluś - Starosta Jasielski
21.    Ewa Gołębiowska - Burmistrz Pilzna
22.    Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła
23.    Małgorzata Salacha - Burmistrz Miasta Kołaczyce
24.    Stanisław Pankiewicz -Wójt Gminy Jasło
25.    Robert Mucha - Wójt Gminy Jodłowa
26.    Zenon Szura - Wójt Gminy Skołyszyn
27.    Jan Czubik - Wójt Gminy Tarnowiec
28.    Zbigniew Staniszewski - Wójt Gminy Dębowiec
29.    Mariusz Pykosz - Wójt Gminy Osiek Jasielski
30.    Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Żmigród
31.    Kazimierz Miśkowicz - Wójt Gminy Krempna
32.    Marek Rączka - Wójt Gminy Żyraków
33.    Janusz Fic - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie
34.    Adam Matuszewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle
35.    Stanisław Święch - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle
36.    Ryszard Grzywacz - Prezes Spółdzielni Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej Handlu i Usług Rolwod - Skołyszyn
37.    Andrzej Zyguła - Prezes Klubu Sportowego „Wisłoka” Błażkowa
38.    Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
39.    Małgorzata Piekarska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
40.    Ewa Piekarska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
41.    Danuta Gąsior - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w Błażkowej
42.    Katarzyna Ptaszek - p.o Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Błażkowej
43.    Urszula Chochół - Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej
44.    Mieczysławan Kotlinowska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brzyskach
45.    Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
46.    Tomasz Wilusz - p.o Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
47.    Ryszard Wisz - Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Rzeszowie
48.    Teresa Pamuła - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie
49.    Dariusz Garbacik - Dyrektor PGE Dystrybucja  S.A Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Krosno
50.    Michał Burbelka - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
51.    Wiesław Marcisz - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzyskach
52.    Tadeusz Maculak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Brzyskach
53.    Wojciech Janiga - p.o Dyrektor Zespołu Szkół w Wróblowej
54.    Jacek Krzyżak - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
55.    Marek Górniak - Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle
56.    Andrzej Nykiel - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle
57.    Ewa Różycka - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa w Jaśle
58.    Nina Fuk - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle
59.    Grzegorz Gogola - Kierownik Biura Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Jaśle
60.    Piotr Pacana - Kierownik Posterunku Policji w Kołaczycach
61.    Andrzej Czernecki - Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
62.    Andrzej Turski - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Staltur” w Stróżach
63.    Andrzej Smyka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle
64.    Roman Maciejowski - Agent Ubezpieczeniowy w Pilźnie
65.    Mieczysław Tołpa - przedstawiciel Poczty Polskiej Rejon Sieci w Rzeszowie
66.    Piotr Sekuła - Redaktor  Gorlickiej TV
67.    Dyrektor i pracownicy  Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim
68.    Dom Dziecka w Wolicy
69.    Parafialny Zespół Caritas Dąbrówka - Gamrat