GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 1
od 2017-12-23 21:00:00 do 2017-12-24 10:00:00
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu.

Życzenia Bożonarodzeniowe dla Mieszkańców Gminy Brzyska na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli:

1. Alicja Zając - Senator RP
2. Elżbieta Łukacijewska - Poseł do PE
3. Joanna Frydrych - Poseł na Sejm RP
4. Anna Schmidt - Rodziewicz - Poseł na Sejm RP
5. Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP
6. Andrzej Matusiewicz - Poseł na Sejm RP
7. Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP
8. Joanna Bril - Rada Sejmiku Województwa Podkarpackiego
9. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
10. Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
11. Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
12. Bogdan Romaniuk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarp.
13. Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
14. Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
15. Iwan Łoziński - Przewodniczący Rady Miasta Rudki
16. Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki
17. Piotr Pilch – Wicewojewoda Podkarpacki
18. Adam Pawluś - Starosta Jasielski
19. Tadeusz Gorgosz - Wicestarosta Powiatu Jasielskiego
20. Robert Snoch - Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle
21. Andrzej Stachurski - Etatowy Członek Zarządu Rady Powiatu w Jaśle
22. Ewa Gołębiowska - Burmistrz Pilzna
23. Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła
24. Małgorzata Salacha - Burmistrz Miasta Kołaczyce
25. Stanisław Pankiewicz -Wójt Gminy Jasło
26. Robert Mucha - Wójt Gminy Jodłowa
27. Zenon Szura - Wójt Gminy Skołyszyn
28. Jan Czubik - Wójt Gminy Tarnowiec
29. Zbigniew Staniszewski - Wójt Gminy Dębowiec
30. Mariusz Pykosz - Wójt Gminy Osiek Jasielski
31. Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Żmigród
32. Kazimierz Miśkowicz - Wójt Gminy Krempna
33. Marek Rączka - Wójt Gminy Żyraków
34. Wojciech Staniszewski - Burmistrz Brzostku
35. Płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk – Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
36. Janusz Fic - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie
37. Adam Matuszewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle
38. Ryszard Grzywacz - Prezes Spółdzielni Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej Handlu i Usług Rolwod - Skołyszyn
39. Andrzej Zyguła - Prezes Klubu Sportowego „Wisłoka” Błażkowa
40. Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
41. Małgorzata Piekarska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
42. Ewa Piekarska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
43. Danuta Gąsior - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszolnego w Błażkowej
44. Urszula Chochół - Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej
45. Mieczysławan Kotlinowska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brzyskach
46. Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
47. Ryszard Wisz - Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Rzeszowie
48. Teresa Pamuła - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie
49. Dariusz Garbacik - Dyrektor PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Krosno
50. Michał Burbelka - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
51. Wiesław Marcisz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach
52. Tadeusz Maculak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Brzyskach
53. Wojciech Janiga - Dyrektor Zesołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej
54. Jacek Krzyżak - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
55. Marek Górniak - Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle
56. Andrzej Nykiel - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle
57. Ewa Różycka - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle
58. Nina Fuk - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle
59. Grzegorz Gogola - Kierownik Biura Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Jaśle
60. Piotr Pacana - Kierownik Posterunku Policji w Kołaczycach
61. Andrzej Czernecki - Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
62. Andrzej Turski - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Staltur” w Stróżach
63. Roman Maciejowski - Agent Ubezpieczeniowy w Pilźnie
64. Mieczysław Tołpa - przedstawiciel Poczty Polskiej Rejon Sieci w Rzeszowie
65. Parafialny Zespół Caritas Dąbrówka - Gamrat
66. Artur Paczkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce
67. Robert Pieszczoch - Dyrektor Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Boguchwała
68. Jerzy Kotulak - właściciel firmy Produkcja Handel i Usługi EKOMAX w Jaśle
69. Wiesław Zabawa - Prezes Krajowej Izby Kominiarzy STOWARZYSZENIE Oddział Regionalny Małopolsko - Podkarpacki w Tarnowie
70. Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związeku Gmin Wiejskich RP
71. Adam Skiba - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rezszowie
72. Roman Jastrząb - Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Jaśle
73. Maria Andrzejewska - Dyrektor Centrum UNEP/GRID Warszawa
74. Kadra Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle
75. Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp. k.
76. Rektor Stanisław Polański - Rektor Podkarpackiej Szkoła Wyższej w Jaśle
77. Teresa Koś - Prezes Banku Spółdzielczego w Kołaczycach
78. Jerzy Graboś - Prezes Przedsiębiorstwa Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” w Rzeszowie
79. Dariusz Forystek - Kierownik Wydziału Zamiejscowego w Jaśle Akademii Humanistyczno - Ekonomicznego w Jaśle
80. Maria i Stanisław Wójcik - Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw„Vortumnus” Sp. z o.o. w Lisowie
81. CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
82. Dyrektor i Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
83. Firma KOREK SOUND Technika Estradowa
84. Joanna Gałuszka – Firma Załadunek-Usługi-Handel
85. Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
OPADY MARZNĄCE stopień 1
od 2017-12-21 20:00:00 do 2017-12-22 06:00:00
Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu, powodujących gołoledź.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

28 GRUDNIA  2017r o GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu SPZOZ w Brzyskach

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r

7.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wywozu odpadów w postaci szlamów ze zbiorników bezodpływowych o kodzie:20 03 04 i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o kodzie: 19 08 99 na terenie Gminy Brzyska.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  gruntowych położonych w Błażkowej Gmina Brzyska nr ewid. 1311/2,1311/3,1311/4,1311/7,1311/6,1311/14,1311 /13,1311/11,1311/10 stanowiące własność Gminy Brzyska.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Brzyskach, Gmina Brzyska nr ewid. 895/2, 896/1, 897/1,901/1 położonych w Brzyskach, Gmina Brzyska oraz sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz.ewid.899/1,900/1,901/1 położonych w Brzyskach, Gmina Brzyska.

11.Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2018 rok

12.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

13.Interpelacje i zapytania radnych

14.Wolne wnioski i dyskusje

15.Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU stopień 2
od 2017-12-16 00:00:00 do 2017-12-16 18:00:00
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 21 cm do 30 cm.

ZAPROSZENIE NA DYŻUR EKSPERTÓW ZUS NA TEMAT PROJEKTU „E-SKŁADKA” „E-ZLA” ORAZ OBNIŻONEGO WIEKU EMERYTALNEGO

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
WIATR stopień 2
od 2017-12-14 02:00:00 do 2017-12-14 19:00:00
Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h,
z porywami do 100 km/h, z południowego zachodu.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 3
od 2017-12-10 17:00:00 do 2017-12-12 12:00:00
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 70 km/h do 80 km/h,
z porywami do 140 km/h, z południa.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
ŚNIEG stopień 2
od 2017-12-08 22:00:00 do 2017-12-09 22:00:00
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm, w Bieszczadach od 20 cm do 30 cm.

Terenowy Sztab Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017” Nr 5 działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach zwraca się
z prośbą o wsparcie organizowanej akcji, która polega na zbiórce darów rzeczowych w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałym na terenie gminy Brzyska.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej akcji i przekazanie darów, które przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, 38-212 Brzyska 11a, w terminie do 29.12.2017r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00 (godziny mogą również zostać dopasowane do Państwa możliwości).

Żywimy nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam się obdarować dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin.

Informacje na temat akcji uzyskać można telefonicznie: 13-4460103 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Informacje dotyczące Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” dostępne są na stronie internetowej: www.pdpz.pl

Honorowy Patronat nad Akcją objął Wójt Gminy Brzyska