Rozpoznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (Dz. U. 2015. poz. 2164 z późn.zm.) oraz regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

 

Projekt oraz budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej „Krzemyk” w miejscowości Brzyska

Zakres prac:

a) dokumentacja:

-wystąpienie o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zgłoszenie robót oraz pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgód na wejście w teren,

-wykonanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej „Krzemyk” w miejscowości Brzyska,

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) budowa linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego:

-montaż 8 opraw oświetleniowych na słupach nr. 53/10 (2 oprawy), 45/10 (1 oprawa), 43/10 (1 oprawa), 42/10 (1 oprawa), 1/10 (1 oprawa), 19/X (1 oprawa), 20/X (2 oprawy) w miejscowości Brzyska przy drodze gminnej „Krzemyk” wraz z osprzętem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia drogowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami

Termin wykonania usługi: 30.06.2017r

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.03.2017r. godz. 11:00 pok. nr 16 w formie: osobistej lub listownej na adres Urząd Gminy Brzyska 38-212 Brzyska 1 (z dopiskiem: „Oferta cenowa. Nie otwierać przed 30.03.2017r. godz. 11.00”)

W dniu 24 marca(piątek) 2017r. w Sanktuarium św. Antoniego na ul. Szopena 1 w Jaśle odbędzie się KONCERT PAPIESKI pn. "IDZIEMY ZA TOBĄ"  początek koncertu zaplanowany jest na godzinę 19:00.

Placówka Terenowa KRUS w Jaśle, informuje o możliwości skorztystania z turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.
Wiecej informacji można uzyskać w tut. Placówce Terenowej KRUS
Szczegóły w załaczniku.

Szanowni Rolnicy,

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę
na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka
i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo

następujących zasad:

  • nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców,

w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim,

zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;

  • nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami

spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;

  • przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
  • używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
  • stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron układu oddechowego;
  • nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich,

spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę
i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

                                                                                                                   PREZES

                                                                                                                           KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

                                                                                                           Adam Sekściński

Wójt Gminy Brzyska informuje, że w Urzędzie Gminy (pokój nr 7) znajduje się Raport z Akcji Informacyjnej opracowany przez Dyrektora Działu Projektowego firmy Multiconsult Polska Sp. z o.o. dotyczący zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno - Jasło”

Wójt Gminy Brzyska ogłasza nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf[ ]

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 29 marca 2017r

o godz.1200

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się

   S E S J A RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r

5.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska

6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie projektu pn. „Głęboka Modernizacja Energetyczna Budynku Użyteczności Publicznej na terenie Gminy Brzyska” /SP i Gimnazjum w Błażkowej i DL w Kłodawie/

7.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska” na lata 2017-2023

9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach za 2016 rok

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Błażkowej nr ewid.1311/9 stanowiącej własność Gminy Brzyska

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2017r

12.Interpelacje i zapytania radnych

13.Wolne wnioski i dyskusje

14.Zakończenie obrad.

                  

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     Stanisław Madejczyk

Wójt Gminy Brzyska zaprasza na Grand Prix Rowerów Górskich Puchar Smoka.

Puchar Smoka

I N F O R M A C J A

Pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich dla rolników na 2017r. odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniach:

poniedziałek: 11:00 - 16:00

wtorek: 7:30 - 12:30

środa:7:30 - 12:30

czwartek:7:30 - 12:30

piątek:7:30 - 12:30

Urząd Gminy Brzyska informuję, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich w 2017 roku można składać od dnia 15 marca do 15 maja br. w siedzibie ARiMR w Jaśle ul. Juliusza Słowackiego 6. Szczegóły w poniższym załączniku.