Wyniki głosowania do Sejmu i Senatu RP ogłoszonych na dzień 9 października 2011r.

Obwieszczenie PKW- Sejm

Obwieszczenie PKW - Senat

Wyniki głosowania - powiat jasielski

Wyniki głosowania - Gmina Brzyska


                            INFORMACJA
 
Dotyczy: szkolenia obwodowych komisji wyborczych.
Informuję, że Wójt Gminy Brzyska zwołuje kolejne posiedzenie obwodowych komisji wyborczych  na dzień 6 października 2011 r.  godz.14.00 (czwartek) w sali Posiedzeń Rady Gminy Brzyska ( byłe przedszkole).
W szczególności zapraszamy Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych.
Celem spotkania jest przekazanie wytycznych dla OKW, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP ogłoszonych na dzień 9 październik 2011r.
                                            Pełnomocnik Wyborczy Gminy Brzyska
                                                               /-/ Grzegorz Mikoś


                                                    INFORMACJA
 
Dotyczy: pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej.

Informuję, że Wójt Gminy Brzyska zwołuje pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych  na dzień 23 września 2011 r.  godz.14.00 (piatek) w sali Posiedzeń Rady Gminy Brzyska ( byłe przedszkole).
Przewidywany porządek posiedzenia:
1.Zapoznanie z wybranymi przepisami z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz z regulaminem obwodowych komisji wyborczych.
2.Powołanie przewodniczącego komisji.
3.Powołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
4.Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład.
5.Ustalenie zadań komisji do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.
6. Ustalenie sposobu podania informacji o składzie komisji w lokalu wyborczym komisji
 
      
                                                                Pełnomocnik Wyborczy Gminy Brzyska
                                                                               /-/ Grzegorz Mikoś


                               

                               ZARZĄDZENIE Nr 69/2011
                                  Wójta Gminy Brzyska
                              z dnia 19 września 2011r

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
                                                                 § 1.
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Brzyska w wyborach do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w składzie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.
                                                                 § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       
                                                        Wójt Gminy Brzyska

                                                       /-/Rafał Papciak                                                                         Protokół
spisany w dniu 19 września 2011 r. z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Losowanie rozpoczęło się w dniu 19 września 2010 r. o godz. 16.00.
Czynności losowania prowadził – upoważniony przez Wójta Gminy Brzyska, Sekretarz Gminy Brzyska p. Grzegorz Mikoś. Losowania dokonała p. Agnieszka Warchoł przy asyście p. Bogusławy Wojdyły, w obecności Wójta Gminy p. Rafała Papciaka.
Informację o losowaniu podano do publicznej wiadomości w dniu 19 września 2011 r. poprzez wywieszenie informacji w siedzibie Urzędu Gminy Brzyska  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych
www.bip.brzyska.pl,
a także na stronie
www.brzyska.pl.
Prowadzący losowanie poinformował, że zgodnie z podaną do publicznej wiadomości informacją w Gminie Brzyska należy dokonać losowania:
1.Po 8 kandydatów do obwodowych komisji wyborczych:
1)Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   1 -spośród 10 zgłoszonych kandydatów;
2)Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   2 - spośród 10 zgłoszonych kandydatów,
3)Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   3 - spośród 10 zgłoszonych kandydatów,
4)Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   4 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,


Wyniki losowania:

2.W wyniku losowanie 8 kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Błażkowej, wylosowano następujące osoby:
1.Monika Gąsior zam. Brzyska
2.Józef Hendzel zam. Błażkowa
3.Angelika Krajewska zam. Brzyska
4.Anastazja Jurkowska zam. Kłodawa
5.Danuta Maziarka zam. Błażkowa
6.Mariola Stanek zam. Błażkowa
7.Marta Tabaczyńska zam. Brzyska
8.Agata Mikoś zam. Kłodawa

3. W wyniku losowanie 8 kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Brzyskach, wylosowano następujące osoby:
1.Barbara Pocałuń zam. Brzyska
2.Gabriel Hendzel  zam.  Błażkowa
3.Agnieszka Mikoś  zam. Błażkowa
4.Anna Papciak zam. Brzyska
5.Agnieszka Zając zam. Kłodawa
6.Tadeusz Maculak zam. Brzyska
7.Marzena Zawilińska zam. Brzyska
8.Zofia Krajewska zam. Błażkowa

4. W wyniku losowanie 8 kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dąbrówce, wylosowano następujące osoby:
1.Katarzyna Hendzel zam. Dąbrówka
2.Małgorzata Kurowska zam. Dąbrówka
3.Paweł Gajda zam. Lipnica Dolna
4.Elżbieta Wolak zam. Wróblowa
5.Marta Kurowska zam. Lipnica Dolna
6.Stanisław Marszałek zam. Dąbrówka
7.Maria Wojdyła zam. Wróblowa
8.Bernarda Korecka zam. Brzyska

5. W wyniku losowanie 8 kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ujeździe, wylosowano następujące osoby:
1.Wojciech Myśliwiec  zam. Brzyska
2.Edyta Wojdyła  zam. Lipnica Dolna
3.Monika Madej zam. Wróblowa
4.Iwona Pacana Czech  zam. Błażkowa
5.Łukasz Zych zam. Kłodawa
6.Wiesława Żygłowicz zam. Ujazd
7.Karolina Żygłowicz zam. Ujazd
8.Monika Augustynek zam. Ujazd

Losowanie zakończono w dniu 19 września 2011 r. o godz. 16.15.

                                               Osoba upoważniona do przeprowadzenia losowania
                                                                                               Sekretarz Gminy

                                                                                            /-/Grzegorz Mikoś
Zatwierdzam: Wójt Gminy Brzyska
  
                      /-/Rafał Papciak


Wójt Gminy Brzyska 
                                                                                Brzyska, dnia 16 września 2011 r.

                                                             ZAWIADOMIENIE


                        Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

                                                                 informuję,

że w związku ze zgłoszeniem w Gminie Brzyska do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. ,więcej niż 8 kandydatów do komisji obwodowych, składy osobowe poszczególnych komisji ustalone zostaną w drodze publicznego losowania.
Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w powyższych wyborach odbędzie się w dniu 19 września 2011 r. (poniedziałek) w budynku Urzędu Gminy w Brzyskach – sala konferencyjna, pok. nr 11, o godz. 16.00.
Losowanie składów komisji jest jawne i przy czynnościach losowania mogą być obecni pełnomocnicy komitetów wyborczych, osoby upoważnione przez pełnomocników oraz inne osoby zainteresowane losowaniem.

                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                       /-/ Rafał Papciak


Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie 


KALENDARZ WYBORCZY

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4.08.2011r, w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej