WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

W związku ze śmiercią naszej wieloletniej radnej, Pani Elżbiety Magudy z Błażkowej, Wojewoda Podkarpacki w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Krośnie, zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzyska.

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 12 czerwca 2011r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brzyska, przeprowadza się w okręgu wyborczym Nr 1 obejmującym sołectwo Błażkowa.

W wyborach wybiera się jednego radnego.

Zatem prosi się wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z

 

 kalendarzem wyborczym,

 

a tym samym przestrzeganie terminów ustalonych czynności wyborczych.

 


WAŻNE INFORMACJE
Uprzejmie informuję, ze w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brzyska, stosuje się odpowiednio wzory urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, ustalonych wyborów przeprowadzonych w związku z upływem kadencji rad gmin. Druki dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej w zakładce "Wybory i referenda".

Wzory druków.

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

- druki dokumentów zgłoszeniowych.


 

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

-teks do pobrania


Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w BrzyskachGminna Komisja Wyborcza w Brzyskach informuje, że dyżury członków Komisji pełnione będą w budynku Urzędu Gminy w Brzyskach, pokój nr. 11, od 5 maja do 12 maja 2011r. w godzinach od 14.00 – 16.00 (z wyjątkiem soboty i niedzieli).
W dniu 13 maja 2011r dyżur pełniony będzie od 16.00 do 24.00
Telefon kontaktowy : 0-13 4440115

 Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/Barbara Wolska