Uchwała Nr 4/2013

Gminnej Komisji  Wyborczej w Brzyskach z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Brzyskach do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzyska zarządzonych na dzień  17 listopada 2013r.

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzyskach z dnia 25 października 2013 r

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy Brzyska zarządzonych na dzień 17 listopada 2013 r.

K O M U N I K A T

GMINNEJ  KOMISJI WYBORCZEJ W BRZYSKACH

z dnia 21 października 2013 r.

 

w sprawie losowania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brzyska w okręgu wyborczym Nr 2 zarządzonych na dzień 17 listopada 2013 roku.
 

Gminna Komisja Wyborcza w Brzyskach informuje, że dnia 25 października 2013 roku  o godz. 14.00  w sali posiedzeń (pokój nr 11) Urzędu Gminy Brzyska, odbędzie się losowanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego do Rady Gminy Brzyska wybieranego w okręgu nr 2 w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 17 listopada 2013r.

 

 

Przewodniczący

Gminnej  Komisji Wyborczej 

(-) Barbara Wolska

K O M U N I K A T

GMINNEJ  KOMISJI WYBORCZEJ W BRZYSKACH

z dnia 9 października 2013 r.

 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających
do  Rady Gminy Brzyska w okręgu wyborczym Nr 2 zarządzonych na dzień 17 listopada 2013r.

 

1. Gminna Komisja Wyborcza w Brzyskach, listy kandydatów na radnego do Rady Gminy Brzyska wybieranego w okręgu nr 2, w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 17 listopada 2013r. przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy Brzyska, sala posiedzeń pokój nr 11.

2. Zgłoszenia kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym Nr 2 do Rady Gminy Brzyska mogą być dokonane najpóźniej do dnia 18 października 2013 r. do godz. 2400.

     Członkowie Komisji będą przyjmowali zgłoszenia codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel)
w godzinach pracy od godz. 14.00 do godz. 16.00.

    W dniu 18 października 2013 roku (w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń) do godz. 24 00 .

3. Zgłoszenia powinny być doręczone Gminnej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego bądź przez osobę przez niego upoważnioną.

4. Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 

 

          Przewodniczący

Gminnej  Komisji Wyborczej

 

        (-) Barbara Wolska

Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta - do wypełnienia ręcznego.

Wzory dokumentów

Zarządzenie nr 142 / 2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzyska, Rady Gminy Krempna, Rady Gminy Jasło.