Skład Rady Gminy kadencja 2018- 2023

Madejczyk Stanisław, Józef – Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Nocek m

Nocek Józef – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący pełnią dyżur w Urzędzie Gminy Brzyska pok. nr 14 w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00- 16:00.


Radni
Cisoń Maria – Dąbrówka
Czech Jan – Brzyska
Furman Wiesław- Brzyska
Grzyb Małgorzata – Lipnica Dolna
Jurkowski Jerzy- Kłodawa
Mszyca Jan –Brzyska
Maguda Aleksander – Błażkowa
Pacana-Czech Iwona- Błażkowa
Potrzeba Adam-Brzyska
Papciak Stanisław- Wróblowa
Wadas-Stasiak Iwona- Błażkowa
Żygłowicz Ryszard - Ujazd
Stanek Grzegorz - Błażkowa

Komisje Rady Gminy Brzyska

Komisja Finansowo- Budżetowa

Do zadań komisji należy rozpatrywanie spraw przekazanych przez radę z zakresu:
- opiniowanie projektu budżetu
- opiniowanie zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego.


1.Żyglowicz Ryszard – Przewodniczący
2.Stanisław Papciak
3.Nocek Józef
4.Maguda Aleksander
5.Grzyb Małgorzata
6.Furman Wiesław
7.Cisoń Maria
8. Madejczyk Stanisław

Komisja Rewizyjna

- kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek pomocniczych gminy.
- opiniowanie wykonania budżetu i występowania z wnioskami do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium
- wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli.


1.Papciak Stanisław – Przewodniczący
2.Czech Jan
3.Maguda Aleksander
4.Potrzeba Adam
5.Mszyca Jan
6.Pacana –Czech Iwona

Komisja Socjalna

- rozpatrywanie zadań z zakresu rolnictwa
- bezpieczeństwa obywateli w tym porządku publicznego sprawy p. pożarowe i p. powodziowe
- ochrona zdrowia
- pomocy społecznej, polityki prorodzinnej
- budownictwa mieszkaniowego.


1.Cisoń Maria – Przewodnicząca
2.Czech Jan
3.Potrzeba Adam
4.Wadas-StasiakIwona
5.Mszyca Jan
6. Stanek Grzegorz
7.Jurkowski Jerzy
8.Furman Wiesław

 

Komisja Rozwoju i Promocji Gminy

- Promocji Gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
-Edukacji
-Ładu przestrzennego
-ochrony środowiska, utrzymania czystości
-Dróg gminnych
- Upowszechniania kultury sportu i turystyki.


1.Grzyb Małgorzata - Przewodnicząca
2.Żygłowicz Ryszard
3.Madejczyk Stanisław
4.Nocek Józef
5 Stanek Grzegorz
6.Pacana-Czech Iwona
7.Wadas-Stasiak Iwona
8.Jurkowski Jerzy

Komisja skarg, wniosków i petycji
- rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.

1.Czech Jan – Przewodniczący
2.Maria Cisoń
3.Stanisław Papciak
4.Aleksander Maguda

Komisja doraźna statutowa
Przedmiotem działania komisji jest opracowanie projektu Statutu Gminy Brzyska oraz statutów jednostek pomocniczych – sołectw, uwzględniając aktualne uregulowania ustawowe.