1) Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

a) Od gruntów:

  •  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi /rzemiosło, wytwórczość, handel, usługi/ - 0,35 zł od 1m² powierzchni, pozostała działalność - 0,84 zł od 1m² powierzchni,
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m² powierzchni.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w   stosunku rocznym:  

1.   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

a)   powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  - 500 zł  

b)   powyżej 5,5 t do 9   t włącznie - 700 zł  

c)   powyżej 9   t do poniżej 12 t - 750 zł