Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach w zakresie ratownictwa poprzez zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa wodnego oraz łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdnym.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa wodnego oraz łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdnym;

  

Cele szczegółowe to m.in:
- większa skuteczność pomocy w zakresie usuwania skutków zagrożeń a także minimalizowania ich niekorzystnych następstw,
- wzrost gotowości do prowadzenia interwencji OSP w Brzyskach,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie oddziaływania projektu, -
obniżenie ryzyka awarii posiadanego sprzętu i eliminacja zjawiska „niemocy” z uwagi na brak specjalistycznego sprzętu,
- poprawa wizerunku gminy.

Efektem osiągnięcia celów będzie zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców gminy, a także zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń na terenie gminy Brzyska i powiatu jasielskiego.

 

Projekt jest realizowany przez Gmine Brzyska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyskach. 

 

Koszty całkowite: 230 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 159 850,00 zł (69,5%)
Wkład własny gminy Brzyska: 59 800,00 zł (26%)
Wkład własny OSP Brzyska: 10 350,00 zł (4,5%)
Okres realizacji: 10.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń