O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję,że w dniu 26 września 2012r.tj.środa o godz.13:00 w budynku byłego Przedszkola w Brzyskach odbędzie się: Sesja Rady Gminy Brzyska

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m.in;

 1.Otwarcie sesji,stwiedrzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie uchwały z poprzedniej Sesji

4.Podęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska

6.Interpelacje i zapytania radnych

7.Wolne wnioski i dyskusje

8.Zakończenie obrad

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                            Czesław Węgrzyn