ROZPORZĄDZENIE Nr 11 / 2012 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Jaśle

z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu jasielskiego.

 

 ROZPORZĄDZENIE Nr 11 / 2012 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Jaśle
z dnia 20 września 2012 r.

 


w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu jasielskiego.


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 pkt 3 lit. b pkt 4 pkt 8 pkt 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) - po stwierdzeniu wystąpienia wścieklizny u lisa wolno żyjącego padłego na terenie miasta Jasła
zarządzam, co następuje:


§ 1. Uznaje się miejscowości Jareniówka, Trzcinica, Brzyście, Opacie w gminie Jasło, Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Bączal Dolny, Bączal Górny w gminie Skołyszyn oraz Dąbrówka, Wróblowa, Lipnica Dolna w gminie Brzyska za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt i oznacza się je tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt".


§ 2. Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym, o którym mowa w § 1;
2) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
3) odstrzał sanitarny lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle.

§ 3. Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych;
2) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle.

§ 4. Wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 1 powierza się: Wójtowi Gminy Jasło, Wójtowi Gminy Skołyszyn oraz Wójtowi Gminy Brzyska, a wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 3 powierza się Zarządowi Koła Łowieckiego „Sokół" w Jaśle.


§5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.