W dniu 20.03.2013r. Rada Gminy Brzyska podjęła  uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzyska.
Stawki miesięczne  kształtują się następująco:  

 

 -14.00 zł od  1 - osobowego gospodarstwa domowego znajdującego się w danej   nieruchomości  - w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.
-28.00 zł od  2 - osobowego gospodarstwa domowego znajdującego się w danej nieruchomości  - w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.
-30.00  zł od  3 - osobowego  i więcej gospodarstwa domowego znajdującego się w danej nieruchomości  - w przypadku zbierania odpadów  w sposób nieselektywny.                              

-7.00 zł od  1 - osobowego gospodarstwa domowego znajdującego się w danej nieruchomości - w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.
-14.00 zł od  2 - osobowego gospodarstwa domowego znajdującego się w danej nieruchomości - w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.    
-19.50 zł od  3 - osobowego  i więcej gospodarstwa domowego znajdującego się
w danej nieruchomości  - w przypadku zbierania odpadów  w sposób selektywny.

W związku z powyższym gospodarstwa:
1-osobowe będą płacić stawkę w wysokości:
7.00 zł  za odpady zbierane selektywnie i 14.00 zł za odpady zbierane nieselektywnie natomiast 2- osobowe:
14.00zł za odpady zbierane selektywnie i 28.00 zł za odpady zbierane w sposób nieselektywny.
Gospodarstwa 3 -i więcej osobowe będą płacić stawkę ryczałtową w wysokości 
19,50 zł  za odpady zbierane selektywnie i 30.00 zł za odpady zbierane w sposób zmieszany.
Tak więc stawki dla rodzin 3 i więcej osobowych pozostają na dotychczasowym poziomie.
Nowe stawki opłat będą obowiązywać od III kwartału 2013r. Wprowadzenie zmian do uchwały było możliwe dzięki  zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 poz. 228), która weszła w życie 6 marca 2013r.

W związku z powyższym od 17.05.2013r. Mieszkańcom gminy zostaną dostarczone nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, które należy złożyć  w Urzędzie Gminy Brzyska do 31.05.2013r. Deklaracje jest również dostępna w załączniku.