O B W I E S Z C Z E N I E         

Informuję, że w dniu 29 stycznia 2014r o godz.1300

 w budynku byłego Przedszkola  w Brzyskach odbędzie się:

S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

 PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.Podjęcie uchwały budżetowej na 2014r

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jasielskiego

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Brzyska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Brzyska.

10.Interpelacje i zapytania radnych

11.Wolne wnioski i dyskusje

12.Zakończenie obrad.                                                 

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Węgrzyn