Wójt Gminy Brzyska informuje, że w dniu 16.01.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą: Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28 38-200 Jasło na zadanie pn. "ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH NIESEGREGOWANYCH) I ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH (ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY ) Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRZYSKA"

Wartość umowy: 111.036,97zł brutto w tym:

- cena jednostkowa za odbiór i transport odpadów komunalno bytowych niesegregowanych, ,  zgromadzonych w workach, do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, przy ulicy Białobrzeskiej 108 za 1Mg - 158,76zł brutto;

- cena jednostkowa za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalno-bytowych  segregowanych i  wielkogabarytowych - zgromadzonych w workach, pojemnikach, kontenerach za 1Mg - 279,72zł brutto