O B W I E S Z C Z E N I E

 

Informuję, że w dniu 13 września  2017r

o godz.1100

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się:

NADZWYCZAJNA  S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska.

6.Zakończenie obrad.

                   

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        Stanisław Madejczyk