O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 29 listopada 2017r
o godz.11:00
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach
odbędzie się

S E S J A RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
6.Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Brzyska
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Wolne wnioski i dyskusje
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Madejczyk