O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

28 GRUDNIA  2017r o GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu SPZOZ w Brzyskach

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r

7.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wywozu odpadów w postaci szlamów ze zbiorników bezodpływowych o kodzie:20 03 04 i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o kodzie: 19 08 99 na terenie Gminy Brzyska.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  gruntowych położonych w Błażkowej Gmina Brzyska nr ewid. 1311/2,1311/3,1311/4,1311/7,1311/6,1311/14,1311 /13,1311/11,1311/10 stanowiące własność Gminy Brzyska.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Brzyskach, Gmina Brzyska nr ewid. 895/2, 896/1, 897/1,901/1 położonych w Brzyskach, Gmina Brzyska oraz sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz.ewid.899/1,900/1,901/1 położonych w Brzyskach, Gmina Brzyska.

11.Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2018 rok

12.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

13.Interpelacje i zapytania radnych

14.Wolne wnioski i dyskusje

15.Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk