O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

24 STYCZNIA 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2018r
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia między gminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działek położonych w Błażkowej, stanowiących własność gminy Brzyska
  8. Interpelacje i zapytania radnych
  9. Wolne wnioski i dyskusje
  10. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk