Brzyska 16.02.2018

 

B.7021.1.2017

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Wójt Gminy  Brzyska  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na czas nieograniczony o powierzchni 56m2, znajdujący się w budynku Domu Ludowego w Wróblowej na działce nr ewid. 619/1 oznaczonej KS1J/00056270/2 z przeznaczeniem , lokal usługowo- handlowy.

Cena wywoławcza stawki czynszu lokalu, wynosi 800+ VAT
Niezależnie od ustalonej stawki Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia obowiązujących opłat eksploatacyjnych.

Najemca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń związanych z prowadzeniem działalności we właściwym zakresie i na własny koszt. Nakłady poniesione na adaptacje pomieszczenia w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie  z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu umowy.

Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100zł w kasie Urzędu Gminy Brzyska nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent winien zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu oraz projektem umowy. Bezpośrednio przed przetargiem Oferent musi przedstawić dowód osobisty jak również dowód wpłaty wadium.

Przetarg odbędzie się 19 marca 2018r o godz. 10:15 W lokalu Urzędu Gminy Brzyska pok. nr 11

Przedmiotowy lokal można oglądać w godzinach od 8 -14 w dniach pracy urzędu. Szczegółowe  warunki przetargu na wynajem lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy 38-212 Brzyska pok. nr 16 telefon 13 4262943, 13 4460105 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Brzyska

Rafał Papciak