O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

28 marca 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Budżetu Gminy na 2018rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wróblowa”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki „pomostówki” na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy Brzyska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Brzyska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Brzyska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska „Błażkowa II”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Brzyska wraz ze szczegółową inwentaryzacją”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Błażkowej, Gmina Brzyska na rzecz Gminy Brzyska stanowiące własność prywatną.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości przez Gminę Brzyska należącej do prywatnego właściciela położonej w Błażkowej, Gmina Brzyska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodzin na lata 2018 – 2020”.
 17. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 18. Interpelacje i zapytania radnych
 19. Wolne wnioski i dyskusje
 20. Zakończenie obrad.

        

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk