O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

23 maja 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzyska.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn” Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działki położonej w Wróblowej, stanowiącą własność gminy Brzyska.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i dyskusje
 11. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk