O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

19 czerwca 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzyska
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzyska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzyska na lata 2018-2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2017 r oraz przedstawienie sprawozdania z działalności GCKiCZ za 2017r
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach za 2017r
 9. Zatwierdzenie raportu z sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ w Brzyskach za 2017r
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2017r
 11. Informacja Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2017r
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2017r
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2017r
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na 2018r-2022r
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Brzyska oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i specjalnego.
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Wolne wnioski i dyskusje
 19. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk