O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

17 sierpnia 2018r O GODZ. 1500

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

  SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i dyskusje.

8. Zakończenie obrad.

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                 Stanisław Madejczyk