O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

17 października 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

       PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy
  5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności” studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Brzyska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brzyska.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Brzyska.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska
  8. Interpelacje i zapytania radnych
  9. Wolne wnioski i dyskusje
  10. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                   Stanisław Madejczyk